رهبران ما

سعید منصوری

مدیرعامل

سینا امجد

مدیر عامل شرکت

محمد عباسی

مدیر عامل شرکت

سارا احمدی

مدیر عامل شرکت

کریم ناصری

مدیر عامل شرکت

علی احدی

مدیر عامل شرکت

آروکس کانت برای کمک به بیشترین استفاده از افراد خود با مشاغل شما همکاری می کند

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.