مقالات مقالات حقوقی مقالات کیفری

گذاشتن سند برای دادگاه به چه منظور انجام می شود؟

گذاشتن سند برای دادگاه به چه منظور انجام می شود؟

گرو گذاشتن سند برای دادگاه، به دلایل مختلفی انجام می شود. این سند به منزله وثیقه نزد دادگاه گذاشته می شود تا از حضور متهم در دادگاه، اطمینان حاصل شود.
رسیدگی به پرونده ای حقوقی یا کیفری مراحل خاص خود را دارد، در ابتدا، جرمی صورت گرفته و متهم احتمالی که جرم را مرتکب شده است، شناسایی می شود.
طبق ماده 132 قانون دادرسی کیفری، پس از آن که اتهام به متهم تفهیم شد، به منظور دسترسی، حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از متواری شدن او، قاضی، قرار تامین کیفری صادر می کند.

انواع قرار دادرسی کیفری چیست؟

طبق ماده 132 قانون دادرسی کیفری، قرار های کیفری عبارت است از:
• التزام به حضور با قول شرف
• التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف، تبدیل به وجه الکفاله
• اخذ کفیل با وجه الکفاله
• بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون
• اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول

سند برای دادگاه
وثیقه چیست؟

برای بررسی موضوع سند برای دادگاه بهتر است اول به مفهوم وثیقه بپردازیم:
“وثیقه یا قرار وثیقه، دارایی منقول یا غیر منقولی است که به عنوان قرار تامین کیفری از متهم گرفته می شود. در صورتی که متهم در مرجع قضایی حاضر نشود، این وثیقه ضبط شده و در صورتی که سند ملکی (مال غیرمنقول) باشد، دیگر قابل خرید و فروش نیست”

شرایط سند برای دادگاه چیست؟

1- ارائه سند برای دادگاه، منوط به این است که خسارت وارد شده به بزه دیده جبران شود. بنابراین ارزش سند باید متناسب با میزان خسارت به علاوه جزای نقدی جرم صورت گرفته، باشد.
2- اگر متهم قادر به گذاشتن وثیقه نباشد تا زمان ارائه سند جهت دادگاه در بازداشت می ماند.
3- در صورت حاضر نشدن متهم در دادگاه، ملکی که سند آن به دادگاه تسلیم شده است، توقیف می شود و توسط قوه قضاییه به فروش می رسد. پس از فروش آن، ما به التفاوت قیمت ملک با خسارت متهم، به صاحب سند که کفیل متهم یا خود اوست، پرداخت می شود.
4- ارائه سند برای دادگاه توسط شخص ثالث نیز انجام می گیرد. در این حالت در صورت عدم حضور متهم و ناتوانی شخص ثالث در حاضر کردن او در طی مدت 20 روز، وثیقه از سوی دادگاه ضبط می شود.

5- طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر کفیل یا وثیقه گذار، در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی درخواست رفع مسئولیت و آزادی وثیقه خود را داشته باشد، می تواند با معرفی متهم وثیقه خود را آزاد نماید.
6- با فوت وثیقه گذار، اگر وثیقه او هنوز گذاشته نشده، وثیقه مذکور برای دادگاه قابل قبول نیست و متهم باید وثیقه دیگری به دستگاه قضایی توسط وکیل خود ارائه کند. اما اگر وثیقه، قبل از فوت وثیقه گذار توسط مراجع قضایی ضبط شده باشد، ارائه وثیقه جدید لازم نیست.

سند برای دادگاه

سند برای دادگاه

هنگامی که متهم به بازداشتگاه فرستاده می شود ، یکی از راهکارهایی که موجب رفع بازداشت از متهم می شود ، ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه می باشد . در ادامه این مقاله به سند برای دادگاه می پردازیم .

مراحل صدور قرار وثیقه به چه صورت می باشد ؟

در مرحله اول مقام قضائی قرار را صادر و به متهم ابلاغ می کند . بنابراین اگر متهم وثیقه داشته باشد آن را به مرجع قضایی مربوطه معرفی می کند .

در صورت معرفی وثیقه و سند برای دادگاه از جانب متهم ، چنان چه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده گذاری دادگستری واریز شود . وثیقه منقول و غیر منقول نیز به طور معمول توقیف و یا بازداشت می شود .

هم چنین در مورد مال منقول و غیر منقول ، مقام قضایی در این مورد از کارشناس استعلام می گیرد و تنها زمانی این ملک را به عنوان وثیقه می پذیرد که ارزش آن مطابق با ارزش قرار وثیقه باشد .

کاربرد سند برای دادگاه

به طور معمول هدف از تهیه سند برای دادگاه برای افرادی که به آن نیاز دارند کمک به آن ها و احقاق حقوق شهروندی آن ها می باشد .

البته در این مورد برای افرادی که به موجب قانون و یا شرع مقدس محارب یا مفسد تلقی می شوند ، صورت نمی گیرد . بدین ترتیب پس از تهیه سند از جانب افراد معتبر ، برای متهم و یا شخصی که در زندان می باشد این امکان فراهم می شود که جهت جمع آوری دلایل موجود و یا اخذ شهادت شهود و هم چنین کسب رضایت از شاکی از بازداشت خارج شود .

سند عادی چگونه لازم الاجرا می شوند ؟

اسناد رسمی ، لازم ‌الاجرا هستند و این بدان معنا می باشد که بدون مراجعه به دادگاه ، می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست . در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه ‎تنها ارزش کم تری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن ها نیز باید اجرا شود .

یکی از متداول‌ ترین روش‌ های احراز حقانیت در دادگاه ، استفاده از سند برای دادگاه است که دارای دو نوع اسناد عادی و اسناد رسمی هستند.

اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات ، توان کم تری دارند ، به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آن ها ادعای جعل می ‌شود .

این در حالی است که تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد ، هیچ کس نمی ‌تواند از حاکمیت قاطعانه آن ها جلوگیری کند . اما این تنها ویژگی سند رسمی نیست .

شرایط گذاشتن سند جهت دادگاه 

بعد از این که بازپرس یا دادیار اتهام را به متهم تفهیم کرد ، قرار کیفر خواست صادر می شود . برای تأمین قرار کیفری قرار وثیقه صادر می شود

متهم باید سند برای دادگاه را فراهم کند . سند برای دادگاه باید مال غیرمنقول مثل سند ملکی باشد . در بیش تر مواقع سند برای دادگاه باید سند ملکی شش دانگ عرصه و اعیان باشد .

سند ملکی اوقافی یا مشاع نیز می تواند برای تهیه سند برای دادگاه استفاده شود که بستگی به نظر بازپرس یا دادیار دارد . سند گذار یا وثیقه گذار به شعبه مراجعه و درخواست ضمانت برای متهم را ارائه می کند .

بازپرس یا دادیار بعد از بررسی برگ سند ملکی ، تقاضای کارشناسی ملک را صادر می کند . در صورتی که ملک برای سند دادگاه در حوزه بخش قضایی شهرستان دیگری باشد ، قرار نیابت قضایی صادر می شود .

سند برای دادگاه

ممکن است هنگامی که افراد به مراجع قضائی احضار می شوند ، بازپرس پرونده جهت تکمیل تحقیقات و به منظور ضمانت حضور متهم در جلسات بعدی اقدام به صدور قرار وثیقه  نماید .

بنابراین از متهم تقاضا می شود که سند ملکی خود را به عنوان وثیقه به مرجع قضائی مربوطه ارائه نماید و یا اگر خود توانایی تهیه سند را ندارد از اشخاصی که مورد اطمینان و اعتبار هستند وثیقه ملکی تهیه نماید .

هم چنین هنگامی که متهم به بازداشتگاه فرستاده می شود ، یکی از راهکارهایی که موجب رفع بازداشت از متهم می شود ، ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه می باشد .شما می توانید برای قرار وثیقه و سند برای دادگاه از وکلای مجرب مجموعه ملی وکیل راهنمایی و کمک بگیرید تا بتوانند به شما کمک کنند تا مشکلات شما را مرتفع سازند .

شرایط سند برای دادگاه چیست؟

“به طور کلی از بین انواع مختلف وثیقه، گذاشتن سند برای دادگاه، کار ضبط و توقیف اموال را برای مرجع قضایی راحت تر می کند و در صورت موجود بودن، بهترین راه برای ارائه وثیقه است”

همچنین وثایق دیگری مانند وثیقه بانکی، وثیقه ملکی و وثیقه نظام وظیفه برای خروج از کشور، نیز وجود دارد، که در موارد مختلفی استفاده می شود.
قوانین مربوط به سند برای دادگاه و وثیقه گذاری گاهی اوقات پیچیده می شود و کار را برای کسانی که در این زمینه ها تخصصی ندارند، دشوار می کند. بنابراین بهتر است با وکلای متخصص و با تجربه مشورت داشته و سپس اقدام کنید.
مشاورین ما، آماده پاسخگویی به تمام سوالات شما در زمینه انواع سند برای دادگاه و وثیقه هستند.
برای دریافت مشاوره از کارشناسان حقوقی ما، با شماره زیر در تماس باشید:
موسسه حقوقی راهیان عدالت ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵

برچسب ها: سند برای دادگاه وکیل حقوقی تهران وکیل کیفری

پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام