مقالات مقالات کیفری

لایحه در خصوص تعدد جرم

لایحه در خصوص تعدد جرم مربوط به زمانی است که شخص مرتکب چند جرم شده در حالی که هیچ کدام از این جرایم منجر به محکومیت کیفری نگردیده است.

در چنین شرایطی بحث نگارش لایحه در خصوص تعدد جرم به وجود می آید. افراد برای نگارش لایحه باید به سراغ وکیل کیفری متخصص بروند. وکیل با در نظر گرفتن شرایط ارتکاب جرم، عوامل موثر در خطای مجرم، نوع مجازات و سایر موارد لایحه قوی تنظیم خواهد کرد.

لایحه در خصوص تعدد جرم می تواند منجر به اجرای مجازات شدیدتر علیه مجرم شود. بنابراین جمع آوری مدارک و مستندات قوی در خصوص تعدد جرایم در نتیجه پرونده علیه متهم موثر خواهد بود.

نحوه نگارش لایحه در خصوص تعدد جرم

لایحه در خصوص تعدد جرم امر تخصصی است که باید توسط وکیل کیفری انجام شود. وکیل برای آنکه بتواند لایحه قوی تهیه نماید باید به قوانین مختلف تسلط داشته باشد. کارشناس حقوقی باید ماهیت جرایم مختلف و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده است را به خوبی بشناسد.

لایحه در خصوص تعدد جرم زمانی نگارش می شود که شخص متهم مرتکب جرمی می شود، در حالی که پیش از آن جرایمی دیگری انجام داده است بدون آنکه محکوم کیفری قطعی بابت جرم گذشته خود دریافت کرده باشد.

نحوه نگارش لایحه در خصوص تعدد جرم

ارائه لایحه در خصوص تعدد جرم می تواند منجر به تشدید مجازات شود. با توجه به اینکه نوع جرم ارتکابی کدام است، اینکه تعزیری است یا حدی مجازات شخص متفاوت خواهد بود.

نکته ای که در نظر گرفت آن است که جرمی که دارای مقدمه باشد نمی تواند مشمول قوانین تعدد جرم شود. به طور مثال شخص برای آنکه به عمل سرقت بپردازد باید وارد منزل دیگری شود. در چنین حالتی ورود غیر مجاز به منزل دیگری به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته نمی شود. بنابراین بحث تعدد جرم مطرح نخواهد بود.

مثال دیگری که منجر به تهیه لایحه در خصوص تعدد جرم می شود آن است که توقیف غیر قانونی و آدم ربایی دو جرم مجزا است. بنابراین اگر شخصی قبل از آدم ربایی اقدام به توقیف غیر قانونی شخص کرده باشد و سپس اقدام به ربایش وی نماید در این حالت مرتکب دو جرم مجزا شده که منجر به تشدید مجازات کیفری خواهد شد.

مجازات تعدد جرم

برای تنظیم لایحه در خصوص تعدد جرم باید در نظر گرفت که آیا تعدد جرم مادی است یا معنوی؟ در تعدد جرم مادی شخص مرتکب چند عمل مستقل شده که هر کدام دارای یک عنوان مجرمانه است. به این ترتیب هر عمل مجازات مختص خود را خواهد داشت.

اما در تعدد جرم معنوی شخص یک عمل واحد انجام داده است اما این عمل دارای عناوین مجرمانه متعدد است. تعدد جرم معنوی درباره جرایم تعزیری مطرح می شود.

در تعدد جرم شخص محکوم به تحمل مجازات های متعدد می شود مگر آنکه جرایم و مجازات آن یکسان باشد.

تعدد جرم مادی در جرایم مشابه، مختلف و از یک جنس اتفاق می افتد. به طور مثال درباره جرم مشابه شخص دو بار مرتکب سرقت شده باشد. درباره تعدد جرم مختلف شخص مرتکب زنا و سرقت شده است. هم جنس بودن جرم متعدد زمانی مطرح می شود که شخص جرایم متعدد تعزیری یا جرایم متعدد حدی را مرتکب شده است.

زمانی که لایحه در خصوص تعدد جرم به دادگاه ارسال می شود قاضی نحوه اجرای مجازات را با توجه به نوع جرم مشخص خواهد کرد. به طور مثال اگر جرایم از نوع قصاص و تعزیر بوده و مجازات آن حبس و اعدام باشد تنها مجازات اعدام اعمال خواهد شد. یا اگر مجازات حد و قصاص و تعزیر با هم باشد، اجرای مجازات حد و قصاص اولویت دارد. مگر آنکه حد و قصاص سالب حیات باشد و تعزیر بین شرعی بوده یا مشمول حق الناس باشد، در چنین شرایطی ابتدا مجازات تعزیری اجرا می شود.

نمونه لایحه در خصوص تعدد جرم

لایحه در خصوص تعدد جرم می تواند انواع مختلفی داشته باشد. با توجه به اینکه شخص مرتکب تعدد جرم مادی شده است یا خیر؟ همچنین با توجه به اینکه جرم ارتکابی حدی می باشد یا تعزیری نگارش لایحه در خصوص تعدد جرم متفاوت خواهد بود.

نمونه لایحه در خصوص تعدد جرم

در زیر نمونه لایحه در خصوص تعدد جرم آورده می شود:

نمونه لایحه

شاکی: ( مشخصات شخص بزه دیده)

مشتکی عنه: ( مشخصات متهم)

خواسته: تعقیب قضایی متهم مبنی بر ارتکاب جرایم متعدد همچون خیانت در امانت، جعل امضا و فروش مال غیر

دلایل: گزارش کارشناس دادگستری، کپی مصدق مبایعه نامه، شهادت شهود

ریاست محترم دادگاه:

اینجانب… فرزند …. به استحضار می رساند بنده در تاریخ … سند منزل خود را به آقای … فرزند … سپردم تا منزل را برای من بفروشد. اما پس از مدتی ایشان با جعل امضا بنده منزل را به شخصی فروخته بدون آنکه بنده مطلع شوم. اکنون از محضر دادگاه می خواهم با توجه به اینکه عمل شخص مصداق کامل خیانت در امانت، جعل امضا و فروش مال غیر می باشد ایشان را به اشد مجازات محکوم نمایید.

 


پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام