مقالات

دادخواست جلب ثالث

تنظیم دادخواست جلب ثالث

برای تنظیم دادخواست جلب ثالث باید شرایط قانونی مهیا باشد. در برخی از پرونده ها با توجه به دعوای مطرح شده هر یک از طرفین دعوی برای تقویت موضع خود یا گسترش دامنه اتهام ممکن است تقاضا جلب شخص ثالث را داشته باشند.

وکیل با در نظر گرفتن شرایط پرونده دادخواست جلب ثالث را تنظیم خواهد کرد. قانونگذار مواعد مشخصی برای ارائه دادخواست پیش بینی کرده است. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت ارائه شود از طرف دادگاه رد خواهد شد.

تنظیم دادخواست جلب ثالث

بر اساس قانون هر یک از طرفین دعوی که قصد تنظیم دادخواست جلب ثالث را داشته باشند باید تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود را ارائه دهند. پس از پایان جلسه اول ظرف سه روز باید دادخواست مذکور به دادگاه ارسال شود. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت قانونی ارائه شود نظریه دکترین حقوق آن است که دادگاه می بایست قرار رد دادخواست صادر نماید.

امکان طرح دادخواست جلب ثالث هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید نظر وجود دارد. اما از متون قانونی دریافت می شود که این امکان برای مرحله فرجام خواهی پیش بینی نشده است.

 

نکات مهم درباره دادخواست جلب ثالث

درباره تنظیم دادخواست جلب ثالث نکات حقوقی مختلفی وجود دارد. ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی این حق را برای طرفین دعوا قرار داده که با ارائه چنین دادخواستی شخص ثالث را وارد دادرسی نمایند.

همچنین بر اساس قانون محکوم علیه غیابی نیز می تواند همراه با دادخواست اعتراض، دادخواست جلب ثالث را به دادگاه ارائه دهد. طرف مقابل نیز از این حق برخوردار می باشد. با راهنمایی وکیل کیفری می توان در موقعیت مناسب دادخواست جلب را ارائه نمود.

نکات مهم درباره دادخواست جلب ثالث

بر اساس قانون مجلوب ثالث خوانده محسوب می شود و از تمام حقوق خوانده دعوی برخوردار می باشد. اما باید توجه داشت که مجلوب ثالث نمی تواند به عنوان خوانده اصلی در برابر خواهان دعوی قرار گیرد. هر شخصی تعهدات مربوط به خود را دارد که باید به آن عمل کند. دادگاه نیز در حدود روابط حقوقی افراد ایشان را ملزم به انجام تعهدات خواهد کرد.

بر اساس نظریه مشورتی قوه قضاییه در تنظیم دادخواست جلب ثالث باید تمام اشخاص ذینفع در نظر گرفته شوند. به عبارت دیگر تمام کسانی که در طرح دعوی علیه شخص ثالث ذینفع هستند و نتیجه حکم متوجه آنهاست باید در دادرسی حضور داشته باشند.

به این منظور دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن به علاوه یک نسخه اضافه به دادگاه تسلیم خواهد شد. وکیل برای تهیه دادخواست تمام این موارد را در نظر می گیرد.

باید توجه داشت که اگر طرح دادخواست جلب ثالث جهت اطاله دادرسی باشد، طرف مقابل می تواند این ایراد به دعوای وارد نماید. دادگاه مسئله را بررسی و در صورتی که ایراد را صحیح تشخیص دهد دادخواست جلب ثالث را از دادخواست دعوی اصلی تفکیک می کند.

می توان همزمان با طرح دادخواست جلب ثالث، طرف مقابل با ارائه دلایل و مدارک ایراد عدم حقانیت و ایجاد اطاله دادرسی را مطرح نماید.

دریافت تامین خواسته از مجلوب ثالث

در برخی موارد در کنار  ارائه دادخواست جلب ثالث، دادخواست تامین خواسته نیز باید ارائه شود. تنظیم چنین دادخواستی با نظر وکیل پرونده انجام خواهد شد. وکیل موارد مختلف را بررسی می کند. در صورتی که با توجه به شرایط پرونده امکان طرح دادخواست تامین خواسته وجود داشته باشد در موعد مقرر این دادخواست را نیز به دادگاه ارائه خواهد کرد.

بر اساس قانون زمانی می توان دادخواست تامین خواسته را ارائه کرد که برای محکوم کردن مجلوب در برابر خواهان دادخواست جلب ثالث ارائه شده باشد. به عبارت دیگر باید دلیل جلب، محکوم نمودن مجلوب باشد. در چنین مواردی می توان دادخواست تامین خواسته از اموال مجلوب ثالث را ارائه نمود.

اما در برخی موارد امکان دریافت تامین خواسته از مجلوب ثالث وجود ندارد. زمانی که جلب ثالث به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی باشد، خواهان نمی تواند تقاضا تامین خواسته کند. بنابراین امکان ارائه دادخواست تامین خواسته از اموال مجلوب ثالث وجود ندارد.

 

نمونه دادخواست جلب ثالث

وکیل با بررسی پرونده دلایل ارائه دادخواست جلب ثالث را جمع آوری خواهد کرد. ارسال دادخواست در مهلت قانونی اهمیت زیادی دارد. در صورتی که افراد خارج از مهلت دادخواست خود را ارائه دهند موجب رد دادخواست خواهد شد. در زیر نمونه دادخواست جلب ثالث آورده می شود:

نمونه دادخواست جلب ثالث

نمونه دادخواست

ریاست محترم دادگاه

احتراما به استحضار می رساند در پی انجام معامله ملک بنابر تقاضا خواهان آقای … بنده مبلغ … به عنوان ثمن معامله در تاریخ… به حساب شخص ثالث آقای… واریز کردم. اکنون خواهان دعوی مدعی عدم دریافت ثمن معامله می باشد. این در حالی است که فیش واریزی به حساب مجلوب ثالث به پیوست تقدیم دادگاه گردیده است.

همچنین شاهدانی هستند که شهادت می دهند بنابر درخواست خواهان دعوی مبلغ معامله به حساب مجلوب ثالث واریز گردیده است. اکنون از دادگاه محترم تقاضا دارم با توجه به مستندات ارائه شده نسبت به جلب شخص ثالث به نام…. جهت احراز صحت ادعای بنده اقدام نماید.


پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام