مقالات مقالات حقوقی مقالات کیفری

تنظیم لایحه دفاعیه توسط وکیل مدافع

تنظیم لایحه دفاعیه توسط وکیل مدافع

به متن مکتوبی که از سوی طرفین دعوا یا وکیل آنها نسبت به دعاوی حقوقی یا کیفری نوشته می شود و به مقام قضایی تقدیم میگردد لایحه گفته می شود، نوعی از لوایح که در نظام حقوقی و قضایی تحت عنوان لایحه دفاعی می باشد که توسط وکیل مدافع اشخاص جهت دفاع از احقاق حق آنها نگاشته می شود، لایحه دفاعیه حاوی مستندات قانونی ، تجربی و نظری وکیل مدافع است که به صورت لغت و اصطلاحات حقوقی از سوی وی نوشته می شود، وی در مقام وکیل مدافع آن نوشته مکتوب را به مراجع قضایی یا مقامات قضایی اعم از دادستان و قاضی تقدیم می نماید تا تکمیل کننده دادخواست و دفاع از حق خوانده و خواهان باشد، هدف از تنظیم لایحه دفاعیه توسط وکیل مدافع اقناع وجدان دادگاه و جلب نظر قاضی مبنی بر حقانیت خوانده یا خواهان می باشد تا دادگاه با استعانت از پروردگار و با تکیه بر وجدان و همچنین با توجه به مستندات و ادله های موجود رای خود را صادر نماید.

چگونگی تنظیم لایحه دفاعیه

نگارش لایحه دفاعیه از اعتبار بسیار بالای حقوقی و قضایی برخوردار است و ارائه این نوع لایحه نزد قاضی از سخنان وکیل مدافع پرونده مطروحه نیز اثرگذار تر خواهد بود، بنابراین نگارش این نوع لایحه از شرایط و تشریفات خاصی برخوردار است که رعایت آن سبب تنظیم لایحه ای منسجم، کارآمد و معتبر می شود.
به دلیل اینکه لایحه دفاعیه تکمیل کننده دادخواست و شکوائیه های پرونده مطروحه می باشد اطلاع از مواد قانونی و اصطلاحات حقوقی یکی از الزامات نگارش و تنظیم این نوع لایحه به شمار می آید، همچنین لایحه نگارش یافته باید مرتبط با موضوع اصلی دعوا باشد، زیرا به دلیل حاشیه های دادگاه ممکن است ذهن قاضی پرونده بهم بریزد بنابراین تنظیم لایحه ای که محتویات آن جامع، کامل، دقیق، کوتاه و عاری از هرگونه مسائل غیر مرتبط با موضوع دعوا باشد اثر گذار تر خواهد بود و به ذهن قاضی نظم می دهد و به وی در اتخاذ تصمیم درست یاری می رساند.
شایان ذکر است لوایح دفاعیه حتما باید توسط وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در زمینه حقوقی یا کیفری دعوا مطروحه می باشند تنظیم شود زیرا وکلای مجرب و متخصص در این زمینه با توجه به دانش کافی و وافی خود می توانند بهترین لایحه دفاعیه را تنظیم و به دادگاه ارائه دهند.

وکیل مدافع

نکات مهمی که باید نسبت به تنظیم لایحه دفاعیه رعایت شوند چیست؟

برای تنظیم یک لایحه منسجم و جامع با رعایت اصولی باید به این نکات توجه شود که از جمله این نکات عبارت هستند از:
وکیل تخصصی کسی است که نسبت به موضوع دعوا آگاهی های لازم را دارد و همچنین برای نگارش یک لایحه منسجم هیچ گاه از کلمات توهین آمیز یا کلماتی که عنوان افترا به آنها اطلاق می گردد استفاده نمیکند.
در مرحله تجدید نظر خواهی تقدیم لایحه در تاریخ مقرر باید صورت گیرد و عدم تقدیم لایحه در موعد مقرر در مرحله تجدید نظر خواهی سبب عدم رفع نقص در رای صادره بدوی و در نهایت سبب تایید رای بدوی می باشد.
اصحاب دعوا، متهم و یا نماینده حقوقی آنان نمی تواند بدون تامین کیفری لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادگاه کند.
لوایح دفاعیه ، دادخواست و شکواییه ها حتما باید دارای امضاء باشند زیرا لایحه، دادخواست یا شکوائیه ای که فاقد امضا باشد از نظر دادگاه ناقص تلقی می شود بنابراین دادخواست و لایحه ای که تقدیم دادگاه می شود باید ممهور به مهر، اثر انگشت و یا امضای تقدیم کننده دادخواست یا لایحه باشد.
باتوجه به گفته های مذکور توصیه می شود که لایحه توسط اشخاص حقوقی نوشته و تنظیم شود زیرا وکیل متخصص تبحر خاصی در تنظیم لایحه دارد و می تواند با قلم شیوای خودرو با توجه به پیچیدگی های حقوقی پرونده، موضوع آن و با علم و دانش کافی که دارد یک لایحه دفاعیه حرفه ای تنظیم نماید چرا که تنظیم لایحه ضعیف سبب محرومیت از احقاق حق موکل خواهد شد.

تنظیم لایحه دفاعیه توسط وکیل مدافع

به متن مکتوبی که از سوی طرفین دعوا یا وکیل آنها نسبت به دعاوی حقوقی یا کیفری نوشته می شود و به مقام قضایی تقدیم میگردد لایحه گفته می شود، نوعی از لوایح که در نظام حقوقی و قضایی تحت عنوان لایحه دفاعی می باشد که توسط وکیل مدافع اشخاص جهت دفاع از احقاق حق آنها نگاشته می شود، لایحه دفاعیه حاوی مستندات قانونی ، تجربی و نظری وکیل مدافع است که به صورت لغت و اصطلاحات حقوقی از سوی وی نوشته می شود، وی در مقام وکیل مدافع آن نوشته مکتوب را به مراجع قضایی یا مقامات قضایی اعم از دادستان و قاضی تقدیم می نماید تا تکمیل کننده دادخواست و دفاع از حق خوانده و خواهان باشد، هدف از تنظیم لایحه دفاعیه توسط وکیل مدافع اقناع وجدان دادگاه و جلب نظر قاضی مبنی بر حقانیت خوانده یا خواهان می باشد تا دادگاه با استعانت از پروردگار و با تکیه بر وجدان و همچنین با توجه به مستندات و ادله های موجود رای خود را صادر نماید.

چگونگی تنظیم لایحه دفاعیه

نگارش لایحه دفاعیه از اعتبار بسیار بالای حقوقی و قضایی برخوردار است و ارائه این نوع لایحه نزد قاضی از سخنان وکیل مدافع پرونده مطروحه نیز اثرگذار تر خواهد بود، بنابراین نگارش این نوع لایحه از شرایط و تشریفات خاصی برخوردار است که رعایت آن سبب تنظیم لایحه ای منسجم، کارآمد و معتبر می شود.
به دلیل اینکه لایحه دفاعیه تکمیل کننده دادخواست و شکوائیه های پرونده مطروحه می باشد اطلاع از مواد قانونی و اصطلاحات حقوقی یکی از الزامات نگارش و تنظیم این نوع لایحه به شمار می آید، همچنین لایحه نگارش یافته باید مرتبط با موضوع اصلی دعوا باشد، زیرا به دلیل حاشیه های دادگاه ممکن است ذهن قاضی پرونده بهم بریزد بنابراین تنظیم لایحه ای که محتویات آن جامع، کامل، دقیق، کوتاه و عاری از هرگونه مسائل غیر مرتبط با موضوع دعوا باشد اثر گذار تر خواهد بود و به ذهن قاضی نظم می دهد و به وی در اتخاذ تصمیم درست یاری می رساند.
شایان ذکر است لوایح دفاعیه حتما باید توسط وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در زمینه حقوقی یا کیفری دعوا مطروحه می باشند تنظیم شود زیرا وکلای مجرب و متخصص در این زمینه با توجه به دانش کافی و وافی خود می توانند بهترین لایحه دفاعیه را تنظیم و به دادگاه ارائه دهند.

وکیل مدافع

نکات مهمی که باید نسبت به تنظیم لایحه دفاعیه رعایت شوند چیست؟

برای تنظیم یک لایحه منسجم و جامع با رعایت اصولی باید به این نکات توجه شود که از جمله این نکات عبارت هستند از:
وکیل تخصصی کسی است که نسبت به موضوع دعوا آگاهی های لازم را دارد و همچنین برای نگارش یک لایحه منسجم هیچ گاه از کلمات توهین آمیز یا کلماتی که عنوان افترا به آنها اطلاق می گردد استفاده نمیکند.
در مرحله تجدید نظر خواهی تقدیم لایحه در تاریخ مقرر باید صورت گیرد و عدم تقدیم لایحه در موعد مقرر در مرحله تجدید نظر خواهی سبب عدم رفع نقص در رای صادره بدوی و در نهایت سبب تایید رای بدوی می باشد.
اصحاب دعوا، متهم و یا نماینده حقوقی آنان نمی تواند بدون تامین کیفری لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادگاه کند.
لوایح دفاعیه ، دادخواست و شکواییه ها حتما باید دارای امضاء باشند زیرا لایحه، دادخواست یا شکوائیه ای که فاقد امضا باشد از نظر دادگاه ناقص تلقی می شود بنابراین دادخواست و لایحه ای که تقدیم دادگاه می شود باید ممهور به مهر، اثر انگشت و یا امضای تقدیم کننده دادخواست یا لایحه باشد.
باتوجه به گفته های مذکور توصیه می شود که لایحه توسط اشخاص حقوقی نوشته و تنظیم شود زیرا وکیل متخصص تبحر خاصی در تنظیم لایحه دارد و می تواند با قلم شیوای خودرو با توجه به پیچیدگی های حقوقی پرونده، موضوع آن و با علم و دانش کافی که دارد یک لایحه دفاعیه حرفه ای تنظیم نماید چرا که تنظیم لایحه ضعیف سبب محرومیت از احقاق حق موکل خواهد شد.

برچسب ها: وکیل تهران وکیل حقوقی وکیل کیفری تهران وکیل مدافع

پیام بگذارید

به روزنامه ما بپیوندید!

خلاصه خبرهای ماهانه ما را با آخرین اخبار ، مقالات و منابع دریافت کنید

نگران نباشید ، ما اسپم ارسال نمی کنیم

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
Call Now Buttonتماس با مشاوره